Záhorácka Hasičská Liga 2018 – Pravidlá súťaží

Organizátormi súťaží sú Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ). Súťaž je otvorená pre všetky druhy hasičských jednotiek. Kategórie a spôsob ocenenia hasičských družstiev (HD) určuje organizátor, zvyčajne ide o prvé 3 miesta. Organizátori súťaží zaradených do ligy sa zaväzujú, že súťaž usporiadajú tak, že prezentácia súťažiacich  družstiev bude o 12:30 a zahájenie súťaže bude vždy o 13:00 v prípade, ak bude nočná ligová súťaž, usporiadateľ sa zaväzuje, že prezentácia súťažiacich bude o 21.30 a zahájenie  súťaže začne o 22.00. Usporiadateľ ligovej súťaže zabezpečí vopred predbežnú rezerváciu o počte súťažných družstiev,  z toho prvé miesta, podľa počtu ligových družstiev musia byť vyhradené pre ne. V prípade neobsadenia vyhradených miest ligovými družstvami sa štartovka posúva. Pri porade veliteľov si môžu družstvá  zaradené do ligy vymeniť štartovaciu pozíciu s neligovým družstvom ak sa dohodnú.

Všeobecné podmienky:

Záhorácku ligu bude viesť 9-členná rada. Ligu môžu behať aj družstva mimo okresu Malacky, Senica a Skalica. Do celkového hodnotenia budú bodované len družstvá prihlásené do ZHL. Podmienkou účasti ZHL je zaplatenie poplatku vo výške 35€ najneskôr do druhej ligovej súťaže. Body sa budú započítavať až po zaplatení poplatku. Každé družstvo svojim prihlásením pristupuje a vyjadruje súhlas so skôr prijatými rozhodnutiami rady ZHL. V prípade že zbor je organizátorom ligovej súťaže a nenastúpi do ligy, zaplatí poplatok vo výške 50€ za organizovanie súťaže.

Technické podmienky:

Organizátor zabezpečí ohradenie priestoru okolo základne a štartu ako aj po celej dĺžke dráhy. Ďalej vytýči priestor na meranie hadíc o dĺžke 19 metrov a zabezpečí človeka na túto kontrolu. Usporiadateľ zabezpečí aj štartovnú a výsledkovú listinu.  Na nočnej hasičskej súťaži budú podmienky spresnené na porade veliteľov. Ozvučenie nesmie rušiť štart HD a priebeh súťaže. Štartovná listina sa uzatvára pred štartom prvého HDPožiarny  útok – PÚ musí byť vykonaný na ploche, ktorá má požadované rozmery  na trávnatom povrchu, bezpečnom pre súťažiacich a ostatných účastníkov súťaže. Súťažiť sa bude v kategóriách – muži a ženy. Každé družstvo súťaží s vlastným materiálom a náradím, splňujúcim podmienky pravidiel ZHL! Každé družstvo bude mať dva pokusy, ktoré budú merané elektronickou časomierou.

Rozmery dráhy:

Plošina pre motorovú striekačku má rozmery 2×2 m a výšku max 10cm, z dreva alebo iného materiálu, na vrchnej strane môže byť protišmyková podložka. Základňa musí byť pevne zošróbovaná a zabezpečená proti pohybu. Sú schválené nástrekové terče, o objeme 10l na dennej súťaži a 5l na nočnej súťaži. Signalizácia elektronická. Usporiadateľ súťaže vo svojich pokynoch bližšie určí ďalšie  špecifické osobitosti priestoru a spôsobu konania súťaže. Delegát súťaže spolu s hlavným rozhodcom vykoná kontrolu pripravenosti priestoru a technických podmienok minimálne 15 minút pred začiatkom súťaže o čom vypíše preberací protokol.

Náradie:
 • 1ks prenosná motorová striekačka, min. 2 celé závity na sacom hrdle bez sacieho viečka. Štartovanie stroja s diaľkovým ovládaním je zakázané. Ovládanie akcelerácie (plynu) na vrchnej strane stroja – karburátore. Výtlačné ventily musia byť funkčné a nezaistené. Je dovolené použitie nadstavca na sacie hrdlo stroja.
 • 2 ks  savice dĺžky min. 2,5 m +- 10 cm vrátane šrúbení, so skrutkovým šrúbením.
 •  Všetky šrúbenia  na sacom vedení  musia mať min. 2 celé závity.
 • 1 ks  sací kôš 110 mm  klasický alebo laminátový, kompletný bez úprav s funkčným spätným ventilom ovládaným zvonku, dĺžka strany oka sita max. 10 mm,
 • 1 ks   rozdeľovač (B-CBC), funkčný s vretenovými alebo guľovými uzávermi bez úprav.
 • 2 ks  hadice B  s priemerom 75 mm po celej dĺžke, dĺžka 20 m +-1 m. Šírka plochej hadice min.  113 mm
 • 4 ks  hadice C s priemerom 52 mm po celej dĺžke, dĺžka 20 m  +-1 m. Šírka plochej hadice min. 79 mm. pozn. hadice sa merajú voľne položené  bez naťahovania ! Minimálna dĺžka hadíc je 19m vrátane polospojok.
 • 2 ks  prúdnice C  s priemerom hubice 12,5 mm +- 0,1 mm, max. dĺžky vrátane polospojky 45 cm, celokovové
 • 2 ks kľúče na spojky hákové jednostranný, obojstranný bez úprav.Povolené sú poistky proti rozpojeniu hadíc. Na sacom vedení sú zakázané zaisťovacie mechanizmy. Iné pomôcky (rôzne podpery, vidlice) a materiál, ktorý nepatrí medzi náradie na PÚ a zvýhodňujúci splnenie pokusu je zakázaný (napr. kamienky či zemina). O tom, čo je nepovolená úprava s konečnou platnosťou  rozhoduje  rada ZHL.Povoľuje sa podložka ako značka na spojenie savíc max. rozmerov 50×50 cm, hrúbky najviac 10 mm a ochrana ostrých hrán na nádrži s vodou. Usporiadateľ zabezpečí použitie ochranných kobercov /v priestore sacieho prípadne dopravného vedenia pre všetky HD. Sacie musí byť po ukončení PÚ zošrubované. HR, rozhodca disciplíny môže nariadiť vykonanie náhodnej  kontroly náradia kedykoľvek, ale najneskôr do 10 minút po ukončení pokusu. Súťažiaci sú povinní predložiť náradie ku kontrole.
Výstroj súťažiaceho:

Pracovná rovnošata, alebo športový odev – dlhé nohavice zakrývajúce lýtka po členky a blúza, tričko zakrývajúce ramená./minimálne krátky rukáv/ v družstve jednotná vrchná časť odevu, okrem nohavíc a obuvi. Obuv pracovná alebo športová. Je povolená obuv s kovovými štupľami a atletické tretry. Prilba schválená pre používanie v PO a iné športy, splňujúca požiadavky  bezpečnosti pri požiarnom útoku. Opasok  ľahký športový alebo ťažký bojový, musí byť na vrchnej časti odevu, nie v nohaviciach. Môžu sa používať ochranné rukavice, prípadne chrániče časti tela. Obojstranná páska na rukách je zakázaná! Rozhodca nemá povinnosť upozorňovať súťažiacich na nedovolenú výstroj a ustrojenie a absolvovanie pokusu v nedovolenej výstroji a ustrojení môže mať za následok neplatnosť pokusu. Súťažiaci sa môžu odstrojiť až po ukončení pokusu. (skorej nesmú ani prilbu dať dolu z hlavy) Na nástupoch musia byť ustrojení min. prví traja členovia HD.

Časy na prípravu a vykonanie pokusu:

Požiarny útok sa vykoná podľa štartujúceho družstva buď s naštartovanou motorovou striekačkou, alebo nenaštartovanou motorovou striekačkou, ale to až po vyzvaní rozhodcom! Po výzve rozhodcu, položením akéhokoľvek materiálu na základňu začne plynúť 5min. čas na prípravu. (Pri väčšom počte družstiev sa môže upraviť čas na prípravu základne, napr. na 3 alebo 4 minúty) – podľa dohody. Po kontrole základne rozhodcom, ak sa náradie pohne alebo vypadne mimo základne neovplyvňuje to pravidlá a družstvo môže štartovať. Ak sa súťažiaci vráti k základni považuje sa to za neplatný pokus. Po uplynutí času môže ísť k základni na pokyn rozhodcu iba strojník, naštartovať PS, ale nesmie už manipulovať s náradím s výnimkou pridržania sacieho vedenia. Porušenie sa hodnotí ako neplatný pokus. Predčasné ukončenie PÚ napr. nenaštartovanie stroja, nespojenie polospojok, roztrhnutie hadíc a pod. hlási VD hlavnému rozhodcovi disciplíny. HD sa pripraví na vykonanie svojho pokusu v prípravnom priestore. Organizátor  zabezpečí  spolu s HD urýchlené uvoľnenie základne po každom pokuse !

Z dôvodu, aby nedošlo k rušeniu štartu HD je zakázané štartovať stroj krátko pred štartom HD v blízkosti základne.

Príprava základne:

Vykonáva sa okamžite, na výzvu rozhodcom po uvoľnení základne predchádzajúcim HD.  V určenom časovom limite  max.5 minút si HD pripraví mot. striekačku a náradie na základňu 2×2 m. Čas na prípravu  bude meraný stopkami. K zaisteniu náradia proti pohybu sa  nesmú použiť žiadne podpery, pomôcky, ktoré nepatria k náradiu na požiarny útok. Priestorové rozloženie náradia na základni je ľubovoľné. Základňu môžu presahovať iba savice, najviac 100 cm. Vzdialenosť zubov v pozdĺžnom smere od seba na spájaných polospojkách, vzdialenosť šrúbení savíc, sacieho koša, musí byť minimálne 1 mm, čo sa kontroluje šablónou. Prípravu základne vykonávajú členovia mužského HD samostatne. V kategórií žien je dovolená pomoc – 4 pomocníkov, ktorý môžu pomôcť priniesť súťažný stroj a nastaviť ho do súťažnej polohy. Prípravu základne sleduje určený rozhodca disciplíny – súťažiaci sú povinní ihneď sa riadiť jeho pokynmi. Rozhodca priebežne kontroluje uloženie náradia na základni, po vykonanej kontrole súťažiaci odíde za štartovnú čiaru i pred uplynutím času na prípravu základne. Rozhodca upozorní HD na čas 1 minútu a následne aj 30 sekúnd pred ukončením prípravy. Motorová striekačka nesmie byť v čase prípravy základne naštartovaná, až po výzve rozhodcu. (nechcené pretočenie motora sa nepovažuje za naštartovanie stroja). V prípade poruchy stroja na základni, má družstvo možnosť 15 minut na opravu alebo výmenu stroja, potom sa opätovne pripraví na svoj pokus po dohode s rozhodcom. Odstránenie poruchy stroja nahlási družstvo rozhodcovi základne do 15 minút. V prípade nenahlásenia opravy stroja do určeného časového limitu, sa pokus hodnotí ako neplatný.

Pokyny pre štart:

NA MIESTA PRIPRAVTE SA – POZOR – VÝSTREL. Súťažiaci po výzve pokynu POZOR, záujmu konečné štartovné postavenie a nesmú vykonať ďalší pohyb. /štart z kľudu. Každé súťažné družstvo má možnosť len jeden krát opakovať štart, pokiaľ nebola chyba na strane štartéra, alebo štartovacej techniky (nepodarený vystrel, nezapnutá časomiera a pod.). V prípade predčasného štartu, štartér použije píšťalku, alebo druhý výstrel. Druhý predčasný štart má za následok neplatný pokus súťažného tímu. Predčasné ukončiť pokus môže len štartér a to len vyššie uvedenými spôsobmi (píšťalkou, druhým výstrelom).

Vykonanie požiarneho útoku:

PÚ vykonáva 7 členov HD. Všetci členovia HD musia štartovať spoza štartovacej (pomocnej) čiary.

Po povele “ VÝSTREL “ (štart) HD vyštartuje na plnenie disciplíny. Členovia HD ľubovoľným spôsobom vytvoria :

 • sacie vedenie tak, že sací kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením do vodného zdroja. V prípade odpadnutia sacieho koša pred ponorením mimo nádrž a jeho opätovné naskrutkovanie nad hladinou vody sa nepovažuje za chybnú prácu. Po ukončení PÚ sa smú savice a sací kôš z vodného zdroja vybrať a šrúbenia savíc rozpájať iba na pokyn rozhodcu. Sací kôš po vybratí z nádrže musí byť naskrutkovaný, savica  na stroj a savice navzájom musia byť zoskrutkované! Po ukončení pokusu nie je dovolené skrutkovať spoje na sacom vedení. Použitie 2 kľúčov na spájanie savíc, hadíc je ľubovoľné.
 • dopravné 2 B a útočné vedenie (2 prúdy po 2 C) ľubovoľným spôsobom s potrebným náradím.

Pri striekaní do terčov nesmie žiadny člen družstva presahovať na zemi ktoroukoľvek časťou tela hraničnú čiaru, prúdnica  sa nesmie opierať o druhého člena družstva. Hranica striekania je okraj vyznačenej čiary bližší k základni.

Pri akomkoľvek dotyku tela, vybavenia prúdara, alebo prešľapu čiary výstreku je pokus hodnotený ako neplatný. Naklonenie prúdara, alebo presahovanie prúdnice ponad čiaru sa nepovažuje za prešľap. Prúdnica sa pri nástreku môže dotýkať zeme. Vodné prúdy pri nástreku do terčov si nesmú navzájom pomáhať a nesmie prísť ku kríženiu prúdov inak je tento pokus neplatný.

Požiarny útok sa považuje za skončený signalizáciou oboch terčov. Pri podozrení na poruchu, sa odmeria stanovený objem vody v terči. Ak sa pri PU zraní niektorý člen družstva, úlohu zaňho môže dokončiť ktokoľvek zo 7 členného družstva. V čase ukončenia PU musia mať  všetci členovia  predpísanú osobnú výstroj !

Neplatnosť pokusu:
 • ak družstvo nenastúpi na štart a nestihne si pripraviť základňu v časovom limite 5 minut od výzvy rozhodcu.
 • použitie náradia, mot. striekačky, ktorá nezodpovedá pravidlám ZHL.
 • pri druhom chybnom štarte zavinenom hasičským družstvom
 • ak došlo k úprave náradia po uplynutí času na prípravu základne alebo 8 členom HD
 • ak je naštartovaná mot. striekačka v čase prípravy základne, ak nebol člen HD vyzvaný rozhodcom !
 • ak neukončí PÚ do 2 minút od štartu
 • ak nie je sací kôš naskrutkovaný pred ponorením do vodného zdroja a po vybratí z vodného zdroja odpadne
 • ak neboli zoskrutkované spojky sacieho vedenia do ukončenia pokusu a boli skrutkované po ukončení pokusu (signalizácií, zastavenia časomiery)
 • ak bolo rozpájane sacie vedenie bez pokynu rozhodcu
 • ak bol pokus ukončený  bez predpísanej osobnej výstroje súťažiacich (prilba, opasok)
 • nešportové správanie ktoréhokoľvek súťažiaceho vrátane 8 člena HD (Neplatný pokus a odobratie 3 bodov)
 • ak došlo k pomoci jedného prúdu druhému pri nástreku do terčov (takzvane kríženie prúdov)
 • ak je prúdnica pri striekaní opretá o iného člena družstva
 • ak v priebehu striekania presahuje na zemi hranicu striekania hociktorý člen HD
 • ak HD použije akýkoľvek prostriedok k skoršej signalizácií terčov
 • absolvovanie pokusu v nedovolenej výstroji a ustrojení súťažiaceho
  Činnosť HD, použitie technických prostriedkov, ktoré nie sú uvedené v pravidlách je zakázané a môže mať za následok neplatnosť pokusu.
Mapa dráhy + Bodovací systém:

1. miesto – 20 bodov
2. miesto – 18 bodov
3. miesto – 16 bodov
4. miesto – 14 bodov
5. miesto – 12 bodov
6. miesto – 10 bodov
7. miesto – 8 bodov
8. miesto – 6 bodov
9. miesto – 4 body
10. miesto – 2 body
11. miesto – 1 bod
12. miesto – 1 bod
13. miesto – 1 bod…

1. miesto – 15 bodov
2. miesto – 13 bodov
3. miesto – 11 bodov
4. miesto – 9 bodov
5. miesto – 7 bodov
6. miesto – 5 bodov
7. miesto – 3 bodov
8. miesto – 2 bodov
9. miesto – 1 body
10. miesto – 1 body
11. miesto – 1 bod
12. miesto – 1 bod
13. miesto – 1 bod…

 • Každému družstvu ktoré zostane na súťaži až do záverečného vyhodnotenia na nástupe minimálne s tromi ustrojenými pretekármi (stačia dresy) sa do tabuľky zarátajú +2 BODY.
 • víťazom ligy sa stáva družstvo s najvyšším počtom bodov
 • pri rovnosti bodov rozhoduje vždy väčší počet lepších umiestnení
 • Na konci Ligy sa odráta jedno najhoršie umiestnenie
Hosťovanie a požičiavanie súťažiacich:

Hosťovanie:

 • HD si môže zapožičať členov z iných DHZ s maximálnym počtom 3 na celý rok, ale táto osoba už nesmie behať za svoje materinské družstvo, len v tom prípade ak si ho dané družstvo požičia za poplatok
 • HD sú povinné odovzdať súpisku predsedovi ligy pri zaplatení štartovného za ligu (príloha č. 1)
 • jedna osoba nemôže byť na viacerých súpiskách HD

Požičiavanie:

 • Hasičské družstvo zaradené v lige, si môže na každú súťaž, zapožičať jedného súťažiaceho za poplatok 5€
 • HD je povinné nahlásiť požičanie na začiatku danej súťaže delegátovi ligy
 • Požičaný člen súťaží v drese svojho družstva
 • Nenahlásené požičanie sa hodnotí neplatným pokusom
 • Družstvá ktoré nie sú zaradené do ZHL si môžu požičiavať 2 pretekárov
 • Jeden pretekár môže na jednej súťaži za viacero družstiev ak behá v svojom materinskom drese a bol riadne zaplatený poplatok delegátovi ligy.

Žena môže byť v mužskom družstve, ale opak už nie je dovolený, v tomto prípade sa družstvo bude považovať za mužské.

Pokus:

Počet pokusov v PÚ je usporiadateľom stanovený na maximálne 2.  Pokus môže byť opakovaný :

 • ak ho súťažiaci nemohli vykonať pre technickú závadu na zariadení a náradí dodaného usporiadateľom
 • ak súťažiacemu bolo bránené pokus uskutočniť iným účastníkom, alebo náradím iného súťažiaceho
 • pri uznaní protestu v súvislosti s porušením pravidielSúťažiacemu nesmie byť povolený pokus, ktorý z vlastnej viny zameškal.
Protest:

Protest sa môže dotýkať len vlastného HD. Možno ho podať najmä v súvislosti s porušením pravidiel ZHL, porušenie ustanovení o priebehu súťaže, zlyhanie náradia organizátora súťaže. Podáva ho písomne na predpísanom tlačive do 10 minút po ukončení pokusu Hlavnému rozhodcovi súťaže. Hlavný rozhodca suťaže spolu s Radou záhoráckej hasičskej ligy písomne protesty ihneď rieši. Protestujúce družstvo zloží kauciu v hodnote 10 EUR delegátovi ligy. Prerokovaný  protest  nemožno vziať späť a HD musí rozhodnutie rešpektovať.  Pri opakovanom pokuse sa čas  predchádzajúceho pokusu, na ktorý bol podaný protest anuluje.

Záverečné ustanovenia:

Tieto pravidlá platia pre všetky súťaže 4. ročníka ZHL a družstvá zaradené i nezaradené do ZHL. Súčasťou pravidiel sú organizačné pokyny rady záhoráckej hasičskej ligy pre druhý ročník ZHL. Organizátori súťaží a súťažiaci sú povinní sa s nimi oboznámiť a riadiť. V mimoriadnych prípadoch môže rada ZHL prerokovať pravidlá ligy priamo na súťaži.

RADA ZHL

Radu pre ZHL na rok 2018 tvoria:

Martin Maxian – predseda
Bc. Dominik Ralbovský – podpredseda
Jakub Pavelka – člen rady
Dávid Maxian – člen rady
Simona CHválová – člen rady
Erika Bolfová – člen rady
Veronika Nováková – člen rady
Marián Čech – člen rady

Tieto pravidlá sú platné od 1.4.2018, a tým s konečnou platnosťou prestávajú platiť všetky predchádzajúce verzie pravidiel !!!